Personuppgiftspolicy Nya Ramstiftelsen

Personuppgiftspolicy

Nya Ramstiftelsen värdesätter din personliga integritet och arbetar strukturerat för att genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder säkerställa att din personliga integritet inte kränks. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Centrala Begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Information Som Vi Samlar In

De uppgifter vi sparar är namn, e-postadress, telefonnummer om du deltagit i en kurs (valfritt), och den/de kurser eller utbildningar du genomgått inom förmedlingen. Vi sparar personuppgifter enbart för att kunna ge dig svar på frågor, kunna genomföra en beställning samt sända dig nyhetsbrev och information om det som händer i förmedlingen, till exempel olika aktiviteter och kurser.
Du kan när som helst be att vi raderar dina uppgifter genom att kontakta oss på e-postadress: info@nyaramstiftelsen.se

 

Cookies och annat innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du använder Tjänsten använder vi, direkt eller genom tredje parter, olika tekniker för att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare.


Varför Vi Behandlar Och Delar Din Information

Vi behandlar dina personuppgifter enbart i syfte att ge dig efterfrågad information. Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter.

 

Lagring Och Gallring Av Personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som ditt engagemang är aktivt eller så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

 

Rättelse, Blockering Och Radering

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler.
Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

 

Säkerhet

Vi har rutiner och åtgärder för att tillse att ingen obehörig får tillgång till dina personuppgifter samt för att tillse att all behandling av uppgifter sker i linje med gällande lagstiftning. Åtgärderna omfattar riskbedömningar, organisatoriska och fysiska åtgärder såväl som rutiner för hantering av personuppgifter och uppföljning av frågor avseende tillgänglighet, rättelse, blockering och radering av personuppgifter.

 

Personuppgiftsansvar

Tjänsten tillhandahålls av Nya Ramstiftelsen och det är också Nya Ramstiftelsen som är personuppgiftsansvarig.

 

 Ladda ned som pdf
Dela